Gabinet Cieni

Pełnomocnik do Spraw Równego Traktowania

Posiedzenie Gabinetu Cieni

Na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2019 r. Gabinet Cieni omawiał propozycję zmiany ustawy o Kodeksie postępowania karnego. Zmiany dotyczą uproszczenia postępowania karnego m.in. wprowadzenie formularza do przygotowania orzeczenia wyroku, możliwość rozprawy pod nieobecność jednej ze stron np. z powodu zwolnienia lekarskiego, rezygnację z niepotrzebnych przesłuchań. W projekcie znalazła się także możliwość odczytania zeznań zamiast kolejnego przesłuchania świadków, którzy składali wyjaśnienia w postępowaniu przygotowawczym. Wnioski dowodowe złożone po terminie będą oddalone. Sędziowie nie będą ogłaszać wyroków i postanowień na posiedzeniu, na które nikt się nie stawił.

O opiece zdrowotnej na posiedzeniu Gabinetu Cieni

Wczorajszy Gabinet Cieni dotyczył m.in nadzoru nad rynkiem finansowym oraz opieki zdrowotnej i sytuacji w służbie zdrowia. Posłowie omawiali także bezpieczeństwo rynku żywności.
Prezydent Duda napisał na tt, że "minister rolnictwa to właściwy człowiek na właściwym miejscu”.
Ten”właściwy człowiek” wraz ze swoim poprzednikiem rozłożyli służbę weterynaryjną na łopatki.

Ważna rozmowa o walce z ksenofobią i faszyzmem

W czwartek 7 lutego br. poseł Monika Wielichowska oraz poseł Tomasz Siemoniak spotkali się z przedstawicielami Stowarzyszenia Obywatele RP i przewodniczącą Rady Miasta Warszawa.

Celem spotkania była rozmowa o walce z ksenofobią i faszyzmem oraz radykalnych organizacjach, które z przyzwoleniem rządzących szerzą mowę nienawiści.

 

Posiedzenie Gabinetu Cieni

Podczas wczorajszego posiedzenie Gabinetu Cieni rozmawiano o trzech projektach ustaw:
♦️ o projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw;

♦️ o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw;

♦️ o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

#MonikaWielichowska
#Wielichowska
#gabinetcieni #Sejm #projektustawy #proceslegislacyjny

W sprawie programu współpracy ministerstw z organizacjami pozarządowymi

Współpraca pomiędzy administracją publiczną, a organizacjami pozarządowymi jest niezwykle ważna i owocna dla obu stron tej relacji, a ostatecznie dla obywateli Polski. Jednym z narzędzi do określenia zasad tej współpracy są zapisane w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie programy współpracy ministerstw z organizacjami pozarządowymi.

Nierówne traktowanie demonstrujących

Nierówne traktowanie demonstrujących to już PISowska norma. Umorzenia w niektórych sprawach, zarzuty w innych już nikogo nie dziwią. Neofaszyzm ma się dobrze, dzięki cichemu przyzwoleniu rządzących, które jest ich współodpowiedzialnością.

Monika Wielichowska
Posłanka na Sejm RP

 

#MonikaWielichowska
#Wielichowska
#GabinetCieni