Odpowiedź w sprawie izolacji sprawcy od ofiary przemocy domowej

W nawiązaniu do artykułu:
http://monikawielichowska.pl/gabinet-cieni/item/704-w-sprawie-izolacji-sprawcy-od-ofiary-przemocy-domowej
w którym została opisana interpelacja Poseł na Sejm RP Moniki Wielichowskiej w sprawie izolacji sprawcy od ofiary przemocy domowej, otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Sprawiedliwości.

W odpowiedzi na interpelację poselską Pan Michał Wójcik – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości poinformował, że obecnie obowiązujące rozwiązania normatywne stanowią realną gwarancję ochrony prawnej osób pokrzywdzonych przemocą domową.  Pan Wójcik poinformował, że priorytetowy charakter w obszarze ochrony i separacji sprawcy przemocy domowej od jego ofiary posiada właściwie ukierunkowana działalność służb policyjnych.


Sekretarz Stanu zaznaczył, że funkcjonariusze policji posiadają uprawnienia do zatrzymania sprawcy przemocy w rodzinie stwarzającego bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego. Ponadto, należy pamiętać o regulacjach karnoprawnych, odnoszących się m.in. do środków zapobiegawczych, które w określonych stanach faktycznych mogą być stosowane wobec sprawców przemocy domowej. Pan Wójcik poinformował, że najbardziej dotkliwym dla sprawcy przestępstwa środkiem zapobiegawczym jest tymczasowe aresztowanie. Ponadto istnieją inne środki zapobiegawcze m.in.
- dozór policyjny, którego istota polega na obowiązkowym stawiennictwie podejrzanego/oskarżonego w wyznaczonych terminach w określonej jednostce Policji;
- nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że podejrzany/oskarżony ponownie popełni przestępstwo;
- zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się oraz zbliżania się do określonych osób.

Pan Wójcik poinformował, że Ministerstwo Sprawiedliwości bada ustawodawstwo państw obcych w zakresie zwalczania przemocy domowej i prowadzi działania analityczne w tym zakresie na gruncie krajowym. Ponadto po dokonanej ocenie Ministerstwo Sprawiedliwości oszacuje potrzebę dokonania zmian i reform.

W załączniku pełna treść odpowiedzi na interpelację, zachęcamy do lektury.

Pobierz załącznik:

(0 głosów)