52. Posiedzenie Sejmu RP

W środę 22 listopada br. rozpocznie się 52. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej. Podczas posiedzenia posłowie zajmą się m.in. rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych; rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych; rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej; rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;  poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Odbędzie się pierwsze czytanie:
- komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny;
- poselskiego projektu ustawy o stałym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne;
- poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;

Komisja Finansów Publicznych:
Poseł na Sejm RP Monika Wielichowska weźmie udział w posiedzeniu Komisji. Podczas posiedzenia posłowie rozpatrzą:
- rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej;
- rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym;
- rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne;
- rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
- rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018;
- rządowy projekt ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.

(0 głosów)