54. Posiedzenie Sejmu RP

We wtorek 12 grudnia br. rozpocznie się 54. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej.

Podczas posiedzenia posłowie zajmą się m.in.: rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych); poselskim projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej); rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw (Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych); rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych); rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa); poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji (Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych); poselskim projektem uchwały w sprawie uczczenia setnej rocznicy polskiej awangardy (Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu); poselskim projektem uchwały w sprawie uczczenia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu); rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi);  poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych).

Odbędzie się pierwsze czytanie:
- rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw;
- poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy.

(0 głosów)