55 i 56. Posiedzenie Sejmu RP

We wtorek 9 stycznia br. rozpocznie się 55. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej. W czwartek 11 stycznia br. rozpocznie się 56. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej. 

Podczas posiedzeń posłowie zajmą się m.in.: rządowym projektem ustawy budżetowej na rok 2018 (Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych); rządowym projektem ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych (Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka); rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej); poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej);  rządowym projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w Rzeczypospolitej Polskiej (Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Spraw Zagranicznych).

Odbędzie się pierwsze czytanie:
- rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw;
- obywatelskiego projektu ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie;
- senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami;
- senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
 

Ostatnio zmieniany czwartek, 25 styczeń 2018 09:00
(0 głosów)