58. Posiedzenie Sejmu RP

We wtorek 6 lutego br. rozpocznie się 58. Posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas posiedzenia Posłowie zajmą się m.in. rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny); rządowym projektem ustawy o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., sporządzonej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r. (Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Spraw Zagranicznych); rządowym projektem ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Kopenhadze dnia 1 maja 1990 r. (Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych); poselskim projektem uchwały w sprawie negocjacji zasad prowadzenia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 r. (Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi); rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej); rządowym projektem ustawy o komornikach sądowych (Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka); rządowym projektem ustawy o kosztach komorniczych (Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka); rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej).

Odbędzie się pierwsze czytanie:

- rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw;
- rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw;
- rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw;
- rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw;
- rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw;
- rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw;
- obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń.

Komisja Finansów Publicznych

We wtorek 6 lutego br. poseł Monika Wielichowska weźmie udział w posiedzeniu Komisji. Podczas posiedzenia posłowie rozpatrzą wniosek o skierowanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw do podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych.

Komisja Infrastruktury

We wtorek 6 lutego br. poseł Wielichowska uczestniczyć będzie w pracach komisji, które skupią się na:
-rozpatrzeniu sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw;
- rozpatrzeniu sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.

Komisję zaplanowano także na środę 7 lutego br. Podczas posiedzenia posłowie zajmą się informacją Ministra Infrastruktury na temat programu wieloletniego "Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku".

(0 głosów)