61. Posiedzenie Sejmu RP

W środę 11 kwietnia br. rozpocznie się 61. Posiedzenie Sejmu RP.
Podczas posiedzenia posłowie zajmą się m.in. senackim projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych); komisyjnym projektem ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Sprawozdanie Komisji Infrastruktury); senackim projektem ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu); rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej i ustawy – Kodeks karny wykonawczy (Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka).

Odbędzie się pierwsze czytanie:
- rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym;
- rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
- poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Komisja Finansów Publicznych 

11 kwietnia br. posłanka Monika Wielichowska weźmie udział w pracach komisji, podczas których posłowie zajmą się informacją na temat Programu Konwergencji i Krajowego Programu Reform przygotowanych przez Polskę w związku z realizacją Semestru Europejskiego w 2018 roku.
Posiedzenie komisji zaplanowano również na czwartek 12 kwietnia br. Podczas prac komisji, posłowie zajmą się zaopiniowaniem wniosku Ministra Finansów w sprawie zmiany w planie finansowym Funduszu Reprywatyzacyjnego na 2018 rok oraz rozpatrzeniem propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2019 rok.

Komisja Infrastruktury 

W środę posłanka uczestniczyć będzie także w posiedzeniu komisji infrastruktury, podczas którego odbędzie się  rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r. oraz ocena funkcjonowania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
Posiedzenie zaplanowano także na czwartek. Podczas posiedzenia komisji posłowie zajmą się rozpatrzeniem Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli bezpieczeństwa przewozów kolejowych.

(0 głosów)