67. Posiedzenie Sejmu RP

W środę 18 lipca br. rozpoczęło się 67. Posiedzenie Sejmu RP.

Podczas posiedzenia posłowie zajmą się m.in. poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o Służbie Ochrony Państwa; rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej; poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy; rządowym projektem ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów; rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne;  rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne; rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt; rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę; rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia; poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa; rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych; rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności; rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym; senackim projektem ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym.

Odbędzie się pierwsze czytanie:
- poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze;
- rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Komisja Finansów Publicznych

W czwartek 19 lipca br. posłanka Monika Wielichowska weźmie udział w pracach komisji, podczas których posłowie zajmą się m.in.
- rozpatrzeniem poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne;
- zaopiniowaniem wniosku Wiceprezesa Rady Ministrów, Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie zmian w planie finansowym Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na rok 2018;
- zaopiniowaniem wniosku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rok 2018;
- zaopiniowaniem wniosku Ministra Sportu i Turystyki w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na rok 2018;
- zaopiniowaniem wniosku Ministra Finansów w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2018;
- zaopiniowaniem wniosku Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmiany w planu finansowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy na rok 2018.

#MonikaWielichowska
#Wielichowska
#poseł
#Sejm

(0 głosów)